Stöd för sanitära olägenheter i bostad

”Understödet för reparationer som är nödvändiga för att sanitära olägenheter ska kunna avlägsnas uppgår till högst 40 procent av de godkända kostnaderna, dock högst 10.000 euro per bostad. Understöd kan beviljas för utbyte och reparation av skadade byggnadsdelar på och i huskroppen.

Understöd utbetalas i efterskott mot redovisning av kostnader (fakturor och bevis på erlagd betalning) för åtgärden och efter att reparationsåtgärden konstaterats färdigställd.
Åtgärden ska vara slutförd senast 15 månader efter att understödsbeslutet delgivits om inte landskapsregeringen beslutar annat. Utbetalning av understödet ska rekvireras omgående efter att åtgärden färdigställts.”

En förutsättning för beviljande av understödet är att det finns ett utlåtande av en oberoende sakkunnig genom vilken en sanitär olägenhet i bostadsbyggnaden eller bostaden har konstaterats och reparationsåtgärden har bedömts som ändamålsenlig.
Vid reparationer och renoveringar där sanitära olägenheter föreligger och kraven för ansökan uppfylls bistår personalen vid Finströms bygg till med utlåtande samt hjälp vid ansökan i samband med inbokad renovering.

Se vidare information om regler och villkor på regeringens hemsida:
https://www.regeringen.ax/…/sanitara-olagenheter-bostad-ans…

Kontakta oss redan idag!