Radonmätning

Bra bygg AB gör nu indikativa radonmätningar, vi kan på 1 timme ta fram ett snabbvärde.
Ger mätningen utslag så kan vi också mäta mer exakta värden under 1-8 veckor för att ge er ett mer exakt värde.
Radongas är lukt- och smakfri och tyvärr farlig. Normalt har vi låga radonvärden på Åland men vi anser att vid en renovering bör radonhalten undersökas för att säkerställa att just ditt hus inte har radon. Radon finns oftast i källarmiljöer.
Referensnivån och gränsvärdena för radon är fastställda utifrån en samlad bedömning av risker med radon samt de ekonomiska- och de sociala konsekvenserna. Referensnivån och gränsvärden har bestämts av berörda myndigheter som Boverket, Livsmedelsverket och Arbetsmiljöverket, i samråd med bland annat Strålsäkerhetsmyndigheten.
Det är olämpligt med radonhalter över referensnivån, förhöjda halter bör åtgärdas.
Radonhalten i inomhusluft ska hållas så låg som det är rimligt och möjligt. I fråga om bostäder ska fastighetsägaren optimera strålskyddet genom att vidta åtgärder så att radonhalten hålls så låg som det är möjligt och rimligt.